Advies & Procesbegeleiding

Verbinden met Zorg maakt samenwerking in het veld van zorg en gezondheid tot een succes. Dat doen we samen met stakeholders en met het motto: ‘ontzorgen door verbinden en versterken’. Wij bieden ondersteuning op maat bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van samenwerking.

Verkenning en diagnose

Tijdens een strategische verkenning brengen we de eindgebruiker in beeld en de relevante stakeholders om tafel. We gebruiken verschillende methodieken om samen  tot een gedragen diagnose te komen. Het goed in beeld krijgen van het gezamenlijke vraagstuk, de urgentie, het perspectief van de gebruiker en de samenwerkingsgraad en –bereidheid staan daarbij centraal. Zo werken we tegelijkertijd aan inhoud en aan samenwerking, aan waarde en aan vertrouwen.

Ambitie formuleren

Op basis van een (reeds) gedeelde diagnose formuleren we met alle partijen de collectieve ambitie. We verkennen gewenste interventies en mogelijke bijdragen van de deelnemers, bijvoorbeeld in de vorm van een werkconferentie of versnellingskamer.

Programma-ontwikkeling

Een gezamenlijke ambitie  maken wij concreet in de vorm van een door alle betrokkenen – inclusief eindgebruikers – gedragen programma. We bepalen gezamenlijk passende ‘hefboominterventies’ om de collectieve ambitie waar te maken. Waar nodig ondersteunen we bij het realiseren van projectsubsidie voor programmaonderdelen.

Alliantie-ontwikkeling

Ons uitgangspunt is dat de samenwerking zo doelmatig mogelijk moet zijn ingericht, met heldere verantwoordelijkheden en effectieve informatiestromen om maximale klantwaarde te realiseren en vertrouwen in de samenwerking te versterken. Om dit te bereiken bekijken we welke wijze van organiseren het beste past bij het realiseren van synergie en integratie in de keten en/of het netwerk.

Vlottrekken vastgelopen samenwerking

Verbinden met Zorg helpt vastgelopen samenwerkingsverbanden vlot te trekken. Dikwijls gaat het daarbij om de kern van de samenwerking opnieuw in beeld te brengen en  ‘halen en brengen’ beter in balans te brengen.

Portfolio

  • Platform Beter met ervaring, Patiëntenfederatie NL
  • Strategisch vrijwilligersmanagement, Nierstichting Nederland
  • Verbonden lijnen, MIND
  • Concentratie kankerzorg
  • Kwaliteitsstandaard hulpmiddelenzorg
  • Kwaliteit in Zicht, NPCF
  • Transparantie hart- en vaatzorg en oncologische zorg
  • Kanker.nl
  • Platform Vitale Vaten